google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Điều lệ công ty TNHH

Điều lệ công ty TNHH
HGP Law với đội ngũ luật sư, chuyên viên hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức liên quan đến nội dung sau: Điều lệ công ty TNHH là gì? quy định về điều lệ công ty TNHH; quy định về vốn điều lệ công ty TNHH; hướng dẫn tư soạn điều lệ công ty TNHH; dịch vụ thành lập công ty TNHH và những vấn đề liên quan

=> Tham khảo quy định vê mã ngành nghề kinh doanh

I. Điều lệ công ty TNHH là gì?

Điều lệ công ty TNHH là văn bản thỏa thuận giữa thành viên công ty với nhau, nhằm thống nhất, ràng buộc bởi một luật lệ chung. Điều lệ công ty TNHH được xây dựng trên nguyên tắc thỏa thuận, làm cơ sở để điều chỉnh hoạt động công ty và căn cứ giải quyết tranh chấp phát sinh. Điều lệ công ty TNHH phải có những nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật và các điều khoản không được trái luật, đạo đức xã hội

=> Tham khảo bài viết thành lập Công ty TNHH

II. Quy định về điều lệ công ty TNHH

Điều lệ công ty TNHH theo luật doanh nghiệp 2020 phải có những nội dung như sau:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện công ty TNHH (nếu có) => Tham khảo quy định về trụ sở công ty
 • Mã ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH;
 • Vốn điều lệ công ty TNHH;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; phần vốn góp và giá trị vốn góp của các thành viên đối với công ty TNHH;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý đối với công ty TNHH
 • Người đại diện pháp luật công ty TNHH;
 • Thể thức thông qua nghị quyết, quyết định của công ty TNHH; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ công ty;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý công ty TNHH và Kiểm soát viên (nếu có);
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh đối với công ty TNHH;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty TNHH;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty TNHH
Ngoài nội dung nêu trên công ty TNHH có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác, nhưng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội
 • Điều lệ khi thành lập công ty TNHH phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây: Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện của thành viên là tổ chức;
 • Điều lệ công ty TNHH được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật

=> Tham khảo thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm

III. Vốn điều lệ công ty TNHH

 1. Vốn điều lệ của công ty TNHH khi thành lập công ty là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
 2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày thành lập công ty. Thành viên công ty được góp vốn bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự đồng ý của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp cam kết góp.
 3. Tại thời điểm góp đủ vốn, công ty phải cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên. Giấy chứng nhận vốn góp phải có các nội dung sau đây:
 • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở của công ty TNHH
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, chứng thực cá nhân hợp pháp đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 • Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên công ty;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp công ty;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện của công ty TNHH;
Giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty TNHH.

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Không góp đủ vốn điều lệ công ty TNHH xử lý như thế nào?

Sau thời hạn 90 ngày mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
 • Thành viên chưa góp vốn điều lệ theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty TNHH;
 • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp điều lệ như đã cam kết có các quyền tương ứng với tỷ lệ vốn góp đã góp;
 • Phần vốn điều lệ chưa góp của các thành viên được Hội đồng thành viên chào bán cho người khác.
 • Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty TNHH phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ vốn điều lệ. Các thành viên công ty chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm với phần vốn cam kết đối với các nghĩa vụ của công ty TNHH phát sinhtrước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

IV. Điều lệ công ty TNHH có quan trọng không?

1. Điều lệ công ty công ty TNHH – Được ví như một bộ luật riêng của doanh nghiệp

Điều lệ công ty công ty TNHH là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc quản lý, điều hành công ty, được ví như một bộ luật riêng của công ty.

Điều lệ công ty TNHH ghi nhận ý chí của các thành viên, quy định những vấn đề cốt lõi, quan trong trong hoạt động công ty như: cơ cấu tổ chức; quyền và nghĩa vụ của người quản lý, thành viên công ty; tiêu chuẩn điều kiện làm giám đốc/ tổng giám đốc, chủ tịch HĐTV, thể thức thông qua nghị quyết, quyết định của công ty; thù lao người quản lý; phân chia lợi nhuận; giải thể, phá sản; nguyên tắc giải quyết tranh chấp công ty.

=> Tham khảo bài viết Công ty là gì?

2. Điều lệ công ty TNHH làm căn cứ giải quyết tranh chấp giữa các thành viên

Điều lệ công ty xây dựng dựa trên sự thống nhất ý chí của các thành viên do đó có giá trị áp dụng cao, xuyên suốt trong mọi hoạt động của công ty TNHH.

Điều lệ công ty TNHH sẽ được ưu tiên áp dụng trong hoạt động của công ty và tranh chấp phát sinh, trừ trường hợp điều lệ trái luật hoặc trái đạo đức xã hội

3. Điều lệ là nguồn văn bản xây dựng cơ chế tổ chức, hoạt động cho công ty TNHH

Điều lệ quy định cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty TNHH để từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ, có sự phân quyền rõ ràng sẽ khiến cho hoạt động của công ty thuận lợi và hiệu quả hơn.

Nội dung được quy định trong Điều lệ công ty TNHH sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý, các thành viên của công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh, thúc đẩy sự hoạt động ổn định, phát triển.

Với những đặc điểm nêu trên, có thể khẳng định Điều lệ công ty là văn bản rất quan trọng đối với hoạt động của công ty TNHH

=> Tham khảo Hướng dẫn chuẩn bị điều lệ công ty cổ phần

V. Mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất

Toàn bộ nội dung mẫu điều lệ công ty TNHH mới nhất tại đây Click TẢI VỀ

Sau khi tải mẫu điều lệ công ty TNHH về máy bạn phải hiểu và biết các soạn nội dung của điều lệ đúng luật và mục tiêu của công ty.
Để tự soạn điều lệ thì tiếp tục kéo xuống để đọc hướng dẫn cách ghi điều lệ công ty TNHH

=> Tham khảo mẫu Điều lệ công ty cổ phần

=> Tham khảo mẫu Điều lệ công ty TNHH một thành viên

VI. Hướng dẫn cách soạn điều lệ công ty TNHH

Nội dung mẫu điều lệ công ty TNHH là những nội dung cơ bản nhất để có thể sử dụng để làm hồ sơ thành lập công ty TNHH. Tuy nhiên với mỗi công ty TNHH khác nhau sẽ có những nội dung khác nhau mà người làm hồ sơ phải chuẩn bị nội dung cho phù hợp với pháp luật và nhu cầu của công ty, các nội dung khác nhau và lưu ý cách ghi nội dung như sau

1. Cách ghi nội dung liên quan đến hình thức, tên gọi và trụ sở của công ty

Tên công ty bao gồm: tên tiếng việt phải viết đầy đủ các cụm từ (Công ty TNHH + tên riêng); tên tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng việt với nghĩa tương đương (nếu có); tên viết tắt được viết từ tên tiếng việt hoặc tên tiếng nước ngoài (nếu có)
Tham khảo cách ghi điều lệ như hình bên dưới

=> Mẫu điều lệ Công ty TNHH TẠI ĐÂY

2. Cách ghi tên gọi, trụ sở và hình thức Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)
 

3. Cách ghi danh sách thành viên, vốn điều lệ Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)

4. Cách ký điều lệ Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)
 
Trên đây là toàn bộ những kiến thức liên quan đến điều lệ công ty TNHH và mẫu điều lệ bạn có thể tự soạn điều lệ để thành lập công ty, 

=> Tham khảo dịch vụ luật sư tư vấn

VII. Dịch vụ thành lập công ty THNHH của HGP Law

1. Phí nhà nước khách hàng phải nộp bao gồm

 • 100.000đ lệ phí thành lập công ty TNHH mới
 • 300.000đ đăng công bố thành lập công ty TNHH
 • 500.000đ khắc dấu tròn và công bố mẫu con dấu công ty
 • 150.000đ khắc dấu giám đốc

=> HGP Law sẽ đại diện nộp hộ khách hàng Tổng là -  1.050.000đ

2. HGP Law thu phí dịch vụ

Gồm các công việc: soạn hồ sơ, ủy quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước – Trọn gói 500.000đ gồm

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH gồm: ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trụ sở, vốn điều lệ, loại hình, tên công ty TNHH
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Đại diện nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng công bố thành lập công ty mới công ty TNHH
 • Sắp xếp hồ sơ lưu nội bộ công ty TNHH
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ngân hàng thương mại
 • Hướng dẫn, tư vấn đăng ký chữ ký số
 • Tư vấn, hỗ trợ in hóa đơn điện tử
 • Tư vấn phát hành hóa đơn

=> Tổng phí khách hàng phải thanh toán là 1.550.000đ đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ của HGP Law (Cam kết sẽ không phát sinh thêm)

3. Kết quả HGP Law sẽ bàn giao cho khách gồm

 1. Đăng ký doanh nghiệp
 2. Hồ sơ lưu nội bộ: Điều lệ, danh sách thành viên, danh sách thành viên, giấy đề nghị thành lập và các giấy tờ khác
 3. Kết quả đăng công bố thành lập công ty
 4. Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng
 5. Hướng dẫn mua chữ ký số
 6. Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử
 7. Thời gian hoàn thành: 04 – 06 ngày

4. Khách hàng phải kê khai, gửi cho HGP Law những thông tin sau

Cảm ơn bạn đã đọc tin, kéo xuống cuối bài viết để lại bình luận để HGP Law chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết nàu và các bài viết khác

Trân trọng cảm ơn,

Chúc bạn thành công,

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

=> Tham khảo bài viết Công ty TNHH 1TV là gì?, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần là gì?

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 1 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600